Comodo SSL

Terma & Syarat Bagi Pembekal / Penjual

Terma & Syarat Bagi Pembekal / Penjual

PERJANJIAN PEMBEKAL / PENJUAL UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN E-COMMERCE KAMI

Terkini Dikemaskini: 25/05/2018

Perjanjian ini dibuat antara pembekal / penjual sebagai pemohon (individu dengan ID dokumen yang betul yang dikeluarkan oleh mana-mana agensi kerajaan) atau (pemilik / perkongsian firma yang sepatutnya didaftarkan di bawah peruntukan mana-mana Akta Syarikat terkini kerajaan) yang mempunyai perniagaannya / alamat kedai / pejabat berdaftar dan / nya / butir-butirnya adalah seperti yang ditunjukkan dalam borang pendaftaran laman web imanika.com, yang diberi kuasa dengan sewajarnya untuk membuat perjanjian dengan diri sendiri / rakan kongsi / lembaga pengarah (selepas ini dirujuk sebagai “pembekal / penjual “yang bermaksud dan termasuk penggantinya, hakim, pentadbir dan penerima) di Bagian Pertama semasa mendaftar sebagai pembekal / penjual di laman imanika.com

Dan

imanika.com untuk memasuki perjanjian ini (selepas ini dirujuk sebagai “pengendali”) di Bahagian Kedua. Pihak-pihak yang disebutkan di atas secara individu dikenali sebagai “pihak” / “pembekal / penjual” / “pengendali” mengikut mana-mana yang berkenaan dan secara kolektif dirujuk sebagai “pihak-pihak”;

BAHAWASANYA pembekal / penjual terlibat dalam perniagaan pembuatan / pengimportan / pengedaran / pembekalan produk yang akan dipaparkan dalam kedai dalam talian di laman imanika.com;

DAN BAHAWASANYA pengendali adalah pengendali laman web e-dagang dengan nama imanika.com di mana pelbagai produk yang berlainan sifatnya dipasarkan dan dijual dengan menggunakan media elektronik lebih khusus melalui domain e-dagang.

DAN BAHAWASANYA pihak-pihak dengan ini telah berbincang bersama dan telah mencapai persetujuan bahawa produk pembekal / penjual akan dipasarkan oleh laman web imanika.com di kedai e-dagangnya;

DAN BAHAWASANYA pihak-pihak telah bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat mereka seperti berikut:

SEKARANG PERJANJIAN PERJANJIAN INI DISAKSIKAN SEPERTI TERMAKTUB DI BAWAH:

1 Permulaan, Tempoh, Pembaharuan

1.1 Tarikh pendaftaran pembekal / penjual adalah tarikh permulaan perjanjian ini dan perjanjian itu akan tetap sah dan mengikat untuk tempoh satu tahun pada mulanya (tertakluk kepada pematuhan terhadap terma dan syarat imanika dan pematuhan kepada permintaan admin melalui e-mel / pemesejan imanika.com yang diberikan kepada pembekal / penjual dari semasa ke semasa untuk tujuan mengurus pembekal / penjual imanika.com) dan boleh diperbaharui mengikut terma yang dipersetujui bersama pada masa pembaharuan untuk syarat-syarat seperti yang dipersetujui pihak-pihak. Semua pembaharuan perjanjian hendaklah nyata dan bertulis. Tiada perjanjian lisan akan mengikat salah satu pihak. Pembekal / penjual yang gagal memperbaharui perjanjian atau yang tidak aktif (tidak bertindak balas terhadap e-mel / mesej admin) selama lebih dari 3 bulan akan dihapuskan dan dikeluarkan dari laman web selepas diberi 3 peringatan.

2 Alat Pemasaran / Sokongan, Produk, Ketersediaan produk dll.

2.1 Pembekal / penjual akan sentiasa memaklumkan pengendali tentang ketersediaan produk dalam inventorinya bersama-sama dengan spesifikasi terperinci seperti saiz, warna, tekstur dan lain-lain dan sebagainya yang diperlukan oleh produk. Pesanan sebaik sahaja diletakkan di laman web oleh pelanggan hendaklah dihormati oleh pembekal / penjual pada semua kos.

3 Bayaran / Komisyen dan sebagainya

3.1 Firma sedemikian tidak akan mengenakan sebarang bayaran untuk menyediakan ruang web / paparan di laman webnya, walau bagaimanapun bagi semua jualan yang dibuat / dihasilkan menggunakan laman web imanika.com komisen (bagi Pengendali) seperti yang dijelaskan dalam Jadual A di bawah akan dibayar oleh pembekal / penjual kepada pengendali. Butiran komisen yang akan dibayar oleh kategori produk bijak dinyatakan dalam halaman produk. Jadual itu boleh dipinda untuk mengubah apa-apa kadar komisen berkenaan dengan apa-apa produk. Apa-apa pindaan kepada jadual sedemikian akan dinyatakan. Jadual tersebut hendaklah dianggap sebagai sebahagian dan perjanjian.

3.2 Sesungguhnya dipersetujui oleh pihak-pihak dengannya bahawa Firma hendaklah mendebit jumlah wang (tolak komisen pengendali) dari pembayaran pengiriman kepada pembekal / penjual sebaik sahaja pesanan telah disahkan dan diterima oleh pelanggan akhir.

3.3 Para pihak terlibat akan berusaha untuk melakukan rekonsiliasi akaun / pesanan setiap 90 hari.

3.4 Pembekal / penjual boleh memohon untuk menjadi ejen Imanika Store. Ejen yang diluluskan boleh menjual produk Imanika Store di sebelah kedainya sendiri. Bagi setiap jualan yang berjaya dibuat oleh ejen, dia akan mendapatkan komisen antara 10-20% (berdasarkan kelulusan terdahulu yang diterima daripada pengendali imanika.com melalui e-mel mengenai permintaan ejen untuk menjual produk Imanika Store). Tempoh penyelesaian dinyatakan dalam Jadual A di bawah.

4 Pesanan, Pengendalian, Penghantaran, dll.

4.1 Pesanan untuk produk tersebut akan diterima menggunakan laman web imanika.com dan akan dikemukakan kepada pembekal / penjual oleh pengendali melalui e-mel / Telefon / Fax / Courier.

4.2 Pembekal / penjual hendaklah menerima pesanan dari pengendali dengan serta merta untuk menyampaikan produk ke alamat yang ditetapkan secepat mungkin tetapi tidak lewat dari tarikh yang ditetapkan oleh pembekal/ penjual dalam Borang Penghantaran. Sekiranya pembekal / penjual tidak menghantar produk dalam masa tersebut, ia perlu mengembalikan jumlah yang diterima kembali kepada pengendali dengan serta-merta. Tiada kelewatan dalam mengembalikan jumlah yang dibenarkan dan apa-apa kelewatan yang dikenakan akan dianggap sebagai pelanggaran perjanjian dan menjadi salah satu sebab untuk penamatan perjanjian. Pembekal / penjual hendaklah memberikan kepada pengendali imanika.com nombor konsainan penghantaran, butir-butir agensi kurier / penghantaran segera diikuti dengan bukti penghantaran.

4.3 Pembekal / penjual hendaklah memastikan bahawa produk yang dihantar adalah mengikut spesifikasi yang dipesan dan tidak ada perubahan apapun. Jaminan / jaminan yang diperlukan hendaklah disediakan oleh pembekal / penjual kepada pelanggan.

4.4 Pembekal / penjual bersetuju untuk menggantikan produk yang rosak yang dibekalkan kepada pelanggan pada kosnya sendiri dan  bertanggungjawab sepenuhnya dalam apa jua cara sekalipun.

4.5 Pengendali boleh, atas budi bicaranya mengatur untuk segera menggantikan produk yang cacat dari pelanggan namun penjual / penjual masih bertanggung jawab untuk menggantikan produk yang cacat itu. Apa-apa caj yang ditanggung oleh pengendali untuk menggantikan dan menghantar barang-barang yang rosak itu hendaklah ditanggung oleh pembekal / penjual. Pembekal / penjual hendaklah membayar caj tersebut kepada pengendali sebaik sahaja menerima invois / nota debit. Tidak ada permintaan untuk sebarang pelarasan dari pemiutang masa depan kepada pembekal / penjual dari pengendali akan dibuat, bagaimanapun, pengendali mempunyai kebebasan untuk memotong jumlah tersebut dari pembayaran akan datang bagi pesanan baru. Potongan tersebut tidak dianggap sebagai amalan dan / atau duluan. Untuk mengelakkan keraguan, ia menjelaskan bahawa rosak bermaksud dan termasuk tetapi tidak terhad kepada produk yang salah, produk yang rosak, produk bersaiz salah dan sebarang kelemahan lain yang pelanggan dapat menunjuk bukti yang kukuh. Pembekal / penjual dengan ini memberi kuasa kepada pengendali untuk melayan semua tuntutan pengembalian produk dengan menjaga kepentingan bersama pembekal / penjual serta pelanggan.

5 Perjanjian Pembekal / Penjual

Pembekal / penjual dengan ini memberikan persetujuan kepada pengendali seperti di bawah:

5.1 Untuk menghantar produk hanya mengikut spesifikasi / deskripsi seperti yang dipesan dan ini termasuk dari segi kuantiti dan kualiti produk seperti yang ditetapkan dalam pesanan pelanggan dan tidak boleh ada produk yang salah disampaikan dan / atau mempunyai isu berkaitan kualiti dan / atau pengeluaran produk tidak mengikut  spesifikasi bagi penghantaran. Selanjutnya, pembekal / penjual hendaklah menyimpan stok / inventori yang mencukupi pada setiap masa. Sekiranya pembekal / penjual kehabisan bekalan atau berkemungkinan tidak memenuhi pesanan yang diterima oleh pengendali, ia mestilah memaklumkan kepada pengendali sekurang-kurangnya 48 jam (2 hari) terlebih dahulu supaya notis OUT OF STOCK untuk produk boleh diletakkan di laman web.

5.2 Tidak menghantar apa-apa bahan promosi atau apa-apa bahan yang menghina dan / atau memburukkan kepentingan kewangan pengendali kepada pelanggan sama ada bersama produk yang dibekalkan atau dengan apa jua cara sekalipun.

5.3 Tidak melakukan apa-apa perbuatan / perjanjian mengenai sesuatu barang / produk / perkhidmatan yang sama ada diharamkan / dilarang oleh undang-undang atau yang melanggar mana-mana hak harta intelek mana-mana pihak yang berkenaan dengan produk tersebut.

5.4 Pembekal / penjual mengisytiharkan bahawa ia mempunyai semua hak dan keizinan berhubung dengan hak harta intelektual pihak ketiga dan diberi kuasa untuk menjual / menyediakan / melesenkan produk tersebut kepada pelanggan. Salinan kebenaran itu hendaklah disediakan atas permintaan tanpa kegagalan dan / atau protes.

5.5 Pembekal / penjual bersetuju untuk menanggung rugi dan menanggung rugi pengendali dari semua tuntutan / kerugian (termasuk yuran guaman untuk mempertahankan / menuntut sebarang kos) yang mungkin timbul terhadap pengendali akibat tindakan / peninggalan di pihak pembekal / penjual.

5.6 Untuk memberikan kepada pengendali, untuk tujuan penciptaan / paparan di laman web pengendali, penerangan produk, imej, penafian, garis masa penghantaran, harga dan butiran lain untuk produk yang akan dipaparkan dan ditawarkan untuk dijual.

5.7 Memastikan dan tidak memberikan apa-apa keterangan / imej / teks / grafik yang menyalahi undang-undang, menakutkan, tidak senonoh, tidak menyenangkan, lucah, kasar, menentang dasar awam, dilarang oleh undang-undang atau akhlak atau melanggar hak harta intelek termasuk tetapi tidak terhad kepada Tanda Dagangan dan hak cipta mana-mana pihak ketiga atau tidak tepat, palsu, tidak betul, keterangan yang mengelirukan atau bersifat surrogatorinya. Selanjutnya ia akan meneruskan penerangan produk dan imej hanya untuk produk yang ditawarkan untuk dijual melalui laman web pengendali. Penjual / penjual bersetuju bahawa sekiranya terdapat pelanggaran terhadap perjanjian ini, ia akan melakukan dan menyebabkan dilakukan semua tindakan yang perlu untuk mencegah kecurigaan kepada pengendali.

5.8 Untuk memberikan gambaran penuh, betul, tepat dan tepat mengenai produk untuk membolehkan pelanggan membuat keputusan yang bermaklumat. Pembekal / penjual bersetuju untuk tidak memberikan apa-apa perihalan / maklumat mengenai produk yang salag kepada pelanggan.

5.9 Bertanggungjawab sepenuhnya untuk kualiti, kuantiti, kebolehdagangan, jaminan, jaminan berkenaan dengan produk yang ditawarkan untuk jualan melalui portal pengendali.

5.10 Pada setiap masa mempunyai akses ke Internet dan akaun e-melnya untuk memeriksa status pesanan yang diluluskan dan akan memastikan penghantaran segera dalam tempoh masa yang disebut di dalam perjanjian.

5.11 Menyediakan maklumat mengenai Status Pesanan termasuk Nombor “Konsignment” setiap hari.

5.12 Untuk menaikkan invois serta penerimaan pembayaran atas nama Pelanggan untuk jumlah yang bersamaan dengan jumlah yang dipaparkan sebagai RM di kedai dalam talian kepada pelanggan dan dibayar oleh / dikenakan kepada pelanggan.

5.13 Tidak menawarkan apa-apa Produk untuk Dijual di Kedai Dalam Talian, yang dilarang untuk dijual, berbahaya terhadap dasar awam, diharamkan, menyalahi undang-undang mana-mana negeri / negara.

5.14 Memberi bukti yang memuaskan mengenai pemilikan / lesen semua hak undang-undang bagi produk yang ditawarkan untuk dijual di Kedai Dalam Talian apabila diminta oleh pengendali.

5.15 Meluluskan tajuk undang-undang, hak dan pemilikan dalam Produk yang dijual kepada Pelanggan.

5.16 Bertanggungjawab sepenuhnya untuk apa-apa pertikaian yang boleh dibangkitkan oleh pelanggan berhubung dengan barang, barangan dan perkhidmatan yang disediakan oleh pembekal/ penjual. Tidak ada tuntutan apapun yang akan dibangkitkan pada pengendali.

5.17 Pembekal / Penjual hendaklah pada setiap masa semasa penguatkuasaan perjanjian ini berusaha untuk melindungi dan menjaga kepentingan pengendali dan memastikan hak-hak pihak ketiga termasuk hak harta intelektual mereka tidak dilanggar.

5.18 Pembekal / Penjual hendaklah pada setiap masa bertanggungjawab terhadap pematuhan semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan termasuk tetapi tidak terhad kepada Hak Harta Intelek, Cukai Jualan Tempatan, Cukai Jualan Pusat, Cukai Perkhidmatan, Cukai Nilai Tambahan, Perundangan Piawaian Perundangan & Langkah, Akta Jualan Barang, Cukai Eksais dan Import, Akta Dadah dan Kosmetik, Akta Dadah Dadah dan Remedial, Kod Etika Pengiklanan, dsb.

5.19 Memberi salinan pengendali mana-mana dokumen yang diperlukan oleh pengendali untuk tujuan melaksanakan tanggungjawabnya di bawah perjanjian ini dalam masa 48 jam selepas mendapat notis bertulis daripada pengendali.

5.20 Untuk mendapatkan kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada pengendali, sebelum melepaskan apa-apa bahan promosi / iklan, setakat yang  berkaitan dengan produk / perkhidmatan yang ditawarkan menurut terma perjanjian ini.

6 Waranti, Reprisentasi dan Undertaking oleh Pembekal / Penjual

Waranti dan Represantasi Pembekal / Penjual adalah seperti di bawah:

6.1 Penandatangan kepada perjanjian ini mempunyai kuasa yang betul dan penuh untuk memasuki Perjanjian ini dengan pengendali imanika.com dan perjanjian yang dilaksanakan adalah bersifat mengikat.

6.2 Semua kewajipan yang dinyatakan di bawah Perjanjian ini adalah sah, mengikat dan boleh dikuatkuasakan mengikut undang-undang terhadap pembekal / penjual.

6.3 Tidak ada prosiding yang ditangguhkan terhadap pembekal / penjual, yang mungkin mempunyai kesan buruk terhadap keupayaannya untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban di bawah Perjanjian ini;

6.4 Bahawa ia merupakan pertubuhan perniagaan yang diberi kuasa dan memegang semua keizinan dari pihak berkuasa, kelulusan dan sekatan yang diperlukan untuk menjalankan perniagaannya dan untuk memasuki perjanjian sekarang dengan pengendali.

6.5 Ia hendaklah, pada setiap masa memastikan pematuhan dengan semua keperluan yang terpakai bagi perniagaannya dan bagi tujuan perjanjian ini termasuk tetapi tidak terhad kepada Hak Harta Intelek, Cukai Jualan, Cukai Jualan Pusat, Cukai Perkhidmatan, Perundangan Piawaian & Sukatan Piawaian, Akta Jualan Barang, Cukai Nilai Tambahan, Duti Eksais dan Import, dan lain-lain. Ia selanjutnya mengisytiharkan dan mengesahkan bahawa ia telah membayar dan akan terus menunaikan semua kewajipannya kepada pihak berkuasa berkanun.

6.6 Bahawa ia mempunyai hak-hak yang mencukupi di bawah undang-undang yang berkaitan termasuk tetapi tidak terhad kepada pelbagai Perundangan Harta Intelek untuk memasuki Perjanjian ini dengan pengendali dan melaksanakan kewajiban yang terkandung di sini dan bahawa ia tidak melanggar / melanggar hak harta intelektual mana-mana pihak ketiga parti.

6.7 Ia hendaklah menyimpan butir-butir kesemua transaksi dan menandakan sebagai lengkap / tidak lengkap mengikut mana-mana yang berkenaan dan hendaklah memberikan yang sama kepada pengendali apabila diminta.

7 Hak Firma:

7.1 Pembekal / penjual bersetuju dan mengakui bahawa pengendali, sepanjang masa semasa berkuatkuasanya Perjanjian ini, mempunyai hak untuk menghapus / memblok / memadam apa-apa teks, grafik, imej yang dimuat naik di kedai dalam talian oleh pembekal / penjual tanpa sebarang keizinan sebelumnya daripada pembekal / penjual sekiranya teks, gambar, graf tersebut didapati melanggar undang-undang, pelanggaran terhadap salah satu syarat Perjanjian ini, syarat dan ketentuan situsi laman imanika.com. Dalam keadaan sedemikian, pengendali berhak untuk segera menghapus / menutup kedai dalam talian pembekal / penjual tanpa sebarang keizinan atau liabiliti sebelumnya daripada pembekal / penjual.

7.2 Terma dan syarat penggunaan yang sesuai di laman imanika.com hendaklah diletakkan oleh pengendali di kedai mereka.

7.3 Pada bila-bila masa jika pengendali percaya bahawa perkhidmatan itu sedang digunakan oleh pembekal / penjual atau pelanggannya dengan melanggar syarat-syarat dan peruntukan-peruntukan Perjanjian ini, Terma dan Syarat Penggunaan laman imanika.com, pengendali harus mempunyai hak sama ada atas budi bicaranya sendiri atau apabila menerima permintaan daripada pihak berkuasa perundangan atau undang-undang atau perintah mahkamah untuk menghentikan / menamatkan perkhidmatan tersebut kepada pelanggan atau pengguna akhir mengikut mana-mana yang berkenaan, dengan serta-merta mengeluarkan / menghalang / menutup kedai pembekal / penjual dalam talian dan memberikan maklumat lanjut mengenai pembekal / penjual dan / atau pelanggannya atas permintaan yang diterima daripada Pihak Berkuasa Undang-undang / Berkanun atau di bawah perintah Mahkamah.

8 Indemniti

8.1 Pembekal / penjual menanggung rugi dan akan menanggung rugi pengendali, rakan kongsi, pegawai, pekerja, wakil, ejennya daripada semua kerugian, ganti rugi, tuntutan, tuntutan, prosiding undang-undang dan sebaliknya yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang tuntutan termasuk tetapi tidak terhad kepada tuntutan untuk apa-apa pelanggaran mana-mana hak harta intelek atau apa-apa hak lain pihak ketiga atau undang-undang, mengenai kualiti, kuantiti dan apa-apa tuntutan berhubung dengan produk pembekal / penjual, pelanggaran mana-mana waranti pembekal / penjual , perwakilan atau akujanji atau berkaitan dengan ketidakpatuhan mana-mana kewajipannya di bawah Perjanjian ini atau yang timbul daripada pembekal / penjual yang melanggar mana-mana undang-undang, peraturan yang termasuk tetapi tidak terhad kepada Hak Harta Intelek, Cukai Jualan Tempatan, Cukai Jualan Pusat , Cukai perkhidmatan, cukai pertambahan nilai, perundangan piawai dan langkah-langkah, cukai dan duti import, dan lain-lain. Bagi maksud fasal ini yang merujuk kepada pengendali itu juga hendaklah termasuk Pengendali Mudah Alih dan agensi-agensi lain yang melalui mana pengendali akan membuat Kedai Dalam Talian tersedia kepada Pelanggan.

8.2 Artikel ini akan bertahan dalam penamatan atau tamatnya Perjanjian ini.

9 Had Tanggungjawab

9.1 Pengendali berdasarkan perwakilan oleh pembekal / penjual memasarkan produk pembekal / penjual di laman beli-belah imanika.com untuk membolehkan pembekal / penjual menawarkan produknya untuk dijual menerusi laman dalam talian tersebut. Perwakilan ini adalah intipati Kontrak Perjanjian. Ia secara jelas dipersetujui oleh pembekal / penjual bahawa pengendali tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan, kecederaan atau kerosakan kepada pembekal / penjual, pelanggan atau mana-mana pihak lain, yang timbul akibat sebarang transaksi di bawah Perjanjian ini atau akibat daripada Produk yang dalam apa-apa cara rosak, dalam keadaan yang tidak sesuai, melanggar mana-mana undang-undang / peraturan / hak harta intelek mana-mana pihak ketiga. Pembekal / penjual bersetuju dan mengakui bahawa ia akan bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang tuntutan, ganti rugi, tuduhan yang timbul daripada Produk yang ditawarkan untuk dijual melalui portal membeli-belah imanika.com (termasuk tetapi tidak terhad kepada kualiti, kuantiti, harga, kebolehdagangan, kegunaan untuk tujuan tertentu, atau apa-apa tuntutan lain yang berkaitan) dan hendaklah memegang pengendali tidak berbahaya dan menanggung rugi terhadap semua tuntutan dan ganti rugi tersebut. Selanjutnya pengendali tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang tuntutan, ganti rugi yang timbul daripada kecuaian, salah laku atau salah nyataan oleh pembekal / penjual atau mana-mana wakilnya.

9.2 Pengendali tidak akan bertanggungjawab kepada pembekal / penjual atas kehilangan dan / atau kehilangan keuntungan yang dijangkakan, atau untuk apa-apa ganti rugi langsung atau tidak langsung, sampingan, berbangkit, khas atau teladan yang timbul daripada perkara Perjanjian ini, tanpa mengira jenis tuntutan dan walaupun pembekal / penjual telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut, seperti, tetapi tidak terhad kepada kehilangan hasil atau keuntungan atau kerugian perniagaan yang dijangka, melainkan kerugian atau kerosakan tersebut terbukti oleh pembekal / penjual telah sengaja disebabkan oleh pengendali.

10 Penamatan dan kesan Penamatan

10.1 Perjanjian ini boleh ditamatkan oleh pengendali dengan serta-merta dalam situasi berikut:

10.1.1 Pembekal / penjual gagal membuat bayaran jumlah yang diminta selepas ia telah disampaikan dengan notis bertulis 48 jam;

10.1.2 Pembekal / penjual melakukan pelanggaran material terhadap apa-apa reprisantasi, obligasi, perjanjian, jaminan atau tempoh perjanjian ini dan yang sama tidak diselesaikan dalam tempoh 30 hari selepas notis bertulis yang diberikan oleh pengendali.

10.1.3 Jika Petisyen untuk ketidaksolvenan difailkan terhadap pembekal / penjual.

10.1.4 Sekiranya pembekal / penjual berada dalam pelanggaran hak pihak ketiga termasuk hak harta intelek.

10.1.5 Jika Kedai yang dicipta oleh pembekal / penjual tidak mempunyai produk untuk dijual atau pembekal / penjual tidak aktif selama lebih dari 90 hari.

10.2. Perjanjian ini boleh ditamatkan tanpa alasan oleh salah satu pihak selepas diserahkan kepada pihak yang lain, notis bertulis 30 hari. Perjanjian itu akan ditamatkan selepas tamatnya tempoh tersebut.

10.3 Kesan Penamatan:

10.3.1 Sekiranya berlaku penamatan / habis tempoh Perjanjian ini, pengendali akan mengalihkan pautan dan tidak akan memperlihatkan paparan Produk pada portal membeli-belah online imanika.com dengan serta-merta.

10.3.2 Firma tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan (langsung, tidak langsung atau tidak penting) yang ditanggung oleh pembekal / penjual atas sebab penamatan perjanjian ini.

10.3.3 Dalam tempoh notis kedua-dua pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya yang ditanggung di bawah perjanjian ini dan sub-fasal ini akan bertahan dalam penamatan perjanjian ini.

11 Bidang kuasa, undang-undang yang berkuat-kuasa dan Perintah Ex-Parte

11.1 Perjanjian ini adalah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah undang-undang yang kompeten di Malaysia sahaja.

11.2 Undang-undang Malaysia, sebagaimana yang berkuatkuasa, akan terpakai bagi perjanjian semasa.

11.3 Pengendali berhak untuk mendapatkan perintah injunksi ex-parte perintah sementara yang menghalang pembekal / penjual untuk mengelakkan sebarang kerugian / jangkaan kerugian sama ada dalam terma material atau dari segi harta intelektual atau menyebabkan kerosakan / kerugian / kemudaratan kepada reputasi / muhibah pengendali oleh pembekal / penjual, wakilnya, rakan sekutu atau penerima.

12 Notis

12.1 Semua notis dan komunikasi lain di bawah Perjanjian ini hendaklah secara bertulis, dalam bahasa Inggeris dan hendaklah disampaikan melalui tangan atau dihantar melalui teleks, faks, e-mel atau kurier dalam setiap kes kepada alamat seperti yang dinyatakan pada permulaan Perjanjian ini.

13 Hak Harta Intelek

13.1 Pembekal / penjual secara jelas memberi kuasa kepada pengendali untuk menggunakan cap dagangan / hak cipta / reka bentuk / logo dan harta intelektual lain yang dimiliki dan / atau dilesenkan olehnya untuk tujuan pembiakan di laman web dan di tempat-tempat lain yang dianggap oleh pengendali perlu. Ia dipersetujui secara nyata dan menjelaskan bahawa, kecuali sebagaimana yang dipersetujui dalam Perjanjian ini, setiap pihak akan mengekalkan semua hak, tajuk dan kepentingan dalam tanda dagangan dan logo masing-masing dan tiada apa-apa yang terkandung dalam Perjanjian ini, atau penggunaan tanda dagangan / logo pada publisiti, pengiklanan, promosi atau bahan lain berhubung dengan perkhidmatan itu hendaklah ditafsirkan sebagai memberi kepada mana-mana pihak apa-apa hak, hakmilik atau kepentingan apa jua bentuk kepada mana-mana tanda niaga dan / atau logo pihak lain.

14 Keseluruhan Perjanjian

14.1 Perjanjian ini merangkumi keseluruhan perjanjian dan pemahaman pihak-pihak dan menggantikan sebarang dan semua perjanjian dan surat-menyurat, penyataan, penyesuaian dan pemahaman yang lain (sama ada tertulis atau lisan) di antara pihak-pihak yang berkenaan dengan subjeknya.

15 Penugasan

15.1 Perjanjian ini atau mana-mana bahagian daripadanya tidak boleh dipindah milik, sub-lesenkan, subkontrakkan oleh pembekal / penjual, sama ada melalui pengoperasian undang-undang atau sebaliknya, tanpa persetujuan bertulis dari pengendali yang ditandatangani oleh wakil yang diberi kuasa pihak tersebut. Pengendali adalah bebas untuk menolak persetujuan tersebut.

16 Kerahsiaan:

16.1 Kandungan perjanjian dan apa-apa maklumat yang diberikan oleh pengendali kepada pembekal / penjual adalah bersifat sangat sulit dan pembekal / penjual bersetuju dan berjanji untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat dan data pengguna / pelanggan yang didedahkan, dijana atau disediakan kepada pembekal / penjual di bawah Perjanjian ini. Maklumat tersebut tidak boleh digunakan oleh pembekal / penjual atau ejennya, hamba, wakil atau mana-mana orang yang bertindak melalui atau menuntut melalui pembekal / penjual untuk apa-apa tujuan selain untuk melaksanakan kewajipannya di bawah Perjanjian ini. Pembekal / penjual bersetuju bahawa pendedahan yang tidak dibenarkan atau penggunaan maklumat tersebut akan menyebabkan kemudaratan dan kecederaan yang tidak boleh diperbaiki, tahap yang mungkin sukar dipastikan. Oleh itu, pembekal / penjual bersetuju bahawa pengendali mempunyai hak untuk mendapatkan injunksi segera dari mana-mana mahkamah undang-undang yang berlaku pelanggaran Perjanjian ini dan / atau pendedahan Maklumat Sulit. Pengendali juga berhak untuk meneruskan apa-apa hak atau remedi lain yang ada pada undang-undang atau ekuiti untuk pelanggaran sedemikian.

17 Hubungan Pihak-pihak Terlibat .

17.1 Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan sebagai mewujudkan hubungan perkongsian, usaha sama, agensi atau pekerjaan antara pihak-pihak di atas. Pengendali tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan atau peninggalan oleh pembekal / penjual dan pembekal / penjual tidak mewakili pengendali, tidak ada kuasa atau wewenang untuk berbicara, mewakili, mengikat atau menanggung sebarang kewajiban bagi pihak pengendali.

18 Pengecualian dan Pindaan

18.1 Tiada pengecualian bagi apa-apa pelanggaran mana-mana peruntukan Perjanjian ini merupakan penepian pelanggaran apa-apa pelanggaran terdahulu atau serentak yang sama atau yang lain, dan tidak akan berkuatkuasa melainkan dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh wakil yang diberi kuasa oleh pihak yang dikecualikan .

18.2 Kecuali sebagaimana dinyatakan secara nyata dalam Perjanjian ini, tidak ada perubahan yang mengikat pihak-pihak melainkan ditulis secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil masing-masing pihak yang diberi kuasa.

19 Force Majeure

19.1 Tiada pihak akan ditanggungjawabkan untuk sebarang kelewatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajipannya (selain daripada kewajipan untuk membuat pembayaran) di bawah Perjanjian ini disebabkan keadaan yang tidak diduga atau apa-apa kejadian yang berada di luar kawalan munasabah pihak itu dan tanpa kesalahan atau kecuaiannya, tetapi tidak terhad kepada, kejadian alam, peperangan, rusuhan, embargo, serangan, penguncian, tindakan mana-mana pihak berkuasa Kerajaan, kelewatan mendapatkan lesen atau penolakan permohonan di bawah Statutori, kegagalan sambungan telefon atau kegagalan kuasa elektrik, kebakaran atau banjir.

JADUAL A:

Sah dari: Januari 2018 – Disember 2018

1) Yuran Kedai Bulanan:

Percuma

2) Yuran Penyenaraian Produk:

Percuma

3) Had Penyenaraian Produk:.

Tidak terhad

4) Bayaran Gateway:

Bayaran termasuk dalam Komisen Pengendali

5) Komisen Pengendali:

Produk tambahan (10%)

Seni / Antik (5%)

Bayi / Kanak-kanak / Mainan (6%)

Kecantikan (6%)

Aksesori Peranti (30%)

Minuman Produk (10%)

Buku, Muzic, VHS, DVD (13%)

Komersial / Bekalan Perindustrian (13%)

Kereta, Motosikal (13%)

Kamera (5%)

Komputer (6%)

Aksesori Komputer (10%)

Elektronik Pengguna (6%)

Berbasikal (8%)

DIY, Alat (10%)

Bekalan Pendidikan (13%)

Aksesori elektronik (10%)

Fesyen & Aksesori (8%)

Kawalan Aliran & Penapisan (10%)

Pemindahan cecair (10%)

Perkhidmatan Makanan (13%)

Runcit (13%)

Peralatan Rumah (6%)

Rumah & Hidup (8-18%)

Kesihatan (8-18%)

Ind. Bekalan Elektrik (10%)

Peralatan & Alat Induk (10%)

Jewelery (18%)

Peralatan Besar (6%)

Media, Permainan & Muzic (8-18%)

Pengendalian bahan (10%)

Kerja Metal (10%)

Instrumen Muzik & DJ (10%)

Pejabat & Pekerjaan (8-18%)

Telefon (5%)

Perisian (13%)

Sukan & Luar (13%)

Perjalanan, Bagasi & Bag (13-18%)

Tayar (8%)

Permainan Video (13%)

Konsol Permainan Video (7%)

Jam tangan (13%)

Perkhidmatan Tempahan (Penginapan, katering, restoran, dll.) & Semua yang lain (13%)

6)Tempoh Penyelesaian:

Dalam tempoh 14 hari selepas penghantaran diterima

& selepas permintaan pengeluaran diluluskan

Compare items
  • Total (0)
Compare
0